برنامه های دکتر علی شاه حسینی در رادیو نمایش

موضوع برنامه

نام برنامه

شبکه

تاریخ

لینک دانلود

دوستی

استودیو هشت

نمایش

93/4/4

دانلود

شاد زیستن

استودیو هشت

نمایش

93/4/3

دانلود

شغل

استودیو هشت

نمایش

93/4/2

دانلود

یادآوری خاطرات خوش گذشته

استودیو هشت

نمایش

93/4/1

دانلود

کمک به دیگران

استودیو هشت

نمایش

93/3/31

دانلود

صداقت

استودیو هشت

نمایش

93/3/7

دانلود

خودرأیی

استودیو هشت

نمایش

93/3/5

دانلود

پرخاشگری

استودیو هشت

نمایش

93/3/5

دانلود

اعتماد به نفس

استودیو هشت

نمایش

93/3/4

------

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست