فهرست برنامه های دکتر علی شاه حسینی در شبکه ایران کالا





نام برنامه

شبکه

تاریخ

لینک دانلود

پول کجاست

ایران کالا

97/01/23

لطفا کلیک کنید

سلاطین کسب و کار

ایران کالا

97/01/18

لطفا کلیک کنید

پایش پلاس

ایران کالا

96/12/17

لطفا کلیک کنید

پول کجاست

ایران کالا

96/12/10

لطفا کلیک کنید

پایش پلاس

ایران کالا

96/07/29

لطفا کلیک کنید

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست