فهرست برنامه های دکتر علی شاه حسینی در شبکه چهار

شبکه

نام برنامه

موضوع برنامه

تاریخ

چهار

پنگان

مديريت بر خود

90/5/18

چهار

ارديبهشت

انقلاب،خودباوري جوانان و نهضت علمي

89/11/17

چهار

اردیبهشت

زنان کارآفرین

89/3/17

چهار

اردیبهشت

کارآفرینی

88/11/12

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست