فهرست برنامه های دکتر علی شاه حسینی در شبکه دو

نام برنامه

شبکه

موضوع

تاریخ

غیرمحرمانه

دو

کسب و کارهای کوچک

95/10/23

روز از نو

دو

اقتصاد خانواده(3)

91/3/20

روز از نو

دو

اقتصاد خانواده(2)

91/3/6

روز از نو

دو

اقتصاد خانواده(1)

91/2/30

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست