مقالات داخلی   

 

مقالات فارسی  چاپ  شده از دکتر علی شاه حسینیردیف

عنوان

تاریخ چاپ

محل چاپ

1

اقتصاد فرهنگ و

وضعیت آن در ایران و جهان

بهار87

پژوهشکده تحقیقات استراتژیک

مجمع تشخیص مصلحت نظام

2

دانشگاه کارآفرین

تابستان87

پژوهشکده تحقیقات استراتژیک

مجمع تشخیص مصلحت نظام

3

نوآوری، کار آفرینی

و چالش های پیشاروی آن در کشور

تابستان87

پژوهشکده تحقیقات استراتژیک

مجمع تشخیص مصلحت نظام

4

تدوین استراتژی

تبدیل دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه کارآفرین

تابستان87

مجله مدیریت

دانشکده مدیریت و اقتصاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات تهران

5

نگاهی به روند توسعه شهرنشینی و نقش شهرهای کوچک در ایران

پاییز 88

فصلنامه مطالعات مدیریت شهری

دانشکده مدیریت و اقتصاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات تهران

6

تعیین سطح کارآفرینی فردی دانشجویان

دانشگاه آزاد اسلامی

(مطالعه موردی:دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت فرهنگی واحد علوم و تحقیقات)

پاييز 88

شماره پنجم

مجله مدیریت فرهنگی

دانشکده مدیریت و اقتصاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات تهران

7

نقش فرهنگ سازمانی در بهبود بهره وری منابع انسانی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

1388

پژوهشکده تحقیقات استراتژیک

مجمع تشخیص مصلحت نظام

8

استراتژی تبدیل دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه کارآفرین

ــــــ

ــــــ

9

تعیین سطح کارآفرینی فردی دانشجویان تربیت بدنی

دانشگاه آزاد اسلامی

1388

پژوهشکده تحقیقات استراتژیک

مجمع تشخیص مصلحت نظام

10

بررسي ويژگي هاي كارآفريني و اثر بخشي مديران
واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي

زمستان 89

شماره دهم

مجله مدیریت

دانشکده مدیریت و اقتصاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات تهران

11

ارزیابی عملکرد شرکت های کوچک بر مبنای الگوی سازمان یادگیرنده

1389

پژوهشکده تحقیقات استراتژیک

مجمع تشخیص مصلحت نظام

12

بررسی اثربخش برنامه درسی کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان پسر و دختر رشته های علوم انسانی، کشاورزی و فنی و مهندسی

1389

پژوهشکده تحقیقات استراتژیک

مجمع تشخیص مصلحت نظام

13

طراحی و الگوی پویایی و فرهنگی در راستای دستیابی به توسعه و پیشرفت در کشور

1389

پژوهشکده تحقیقات استراتژیک

مجمع تشخیص مصلحت نظام

14

یادگیری سازمانی شاخصی نو در استقرار اثر بخش سازمان یادگیرنده

1389

پژوهشکده تحقیقات استراتژیک

مجمع تشخیص مصلحت نظام

15

ارتباط متقابل کارآفرینی الکترونیکی و دولت الکترونیکی

1389

پژوهشکده تحقیقات استراتژیک

مجمع تشخیص مصلحت نظام

16

بررسي ويژگي هاي كارآفريني و اثر بخشي مديران
واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي

ــــــ

ــــــ

17

امكان سنجي پياده سازي روابط عمومی الکترونیک در سازمانهاي دولتي ايران با توجه به فرآيند جهاني شدن

1390

مركز ملي جهاني شدن

18

تحليلي بر شاخص‌هاي اصلاح الگوي مصرف در ايران

1390

پژوهشنامه 72
اصلاح الگوي مصرف

19

موانع فرهنگي كارآفريني زنان

1390

پژوهشنامه 82

مديريت و كارآفريني (1)

20

بررسي اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازماني و سبك رهبري بر بهبود ارتباطات سازماني

1390

پژوهشنامه 83

مديريت و فناوري اطلاعات

21

راهكارهاي توانمند‌سازي كاركنان

1390

پژوهشنامه 86

توانمندسازي نيروي انساني

22

متدولوژی استقرار مدیریت دانش چارچوبی اساسی در خلق سازمان یادگیرنده

1390

مديريت دانايي

23

فرآيند مديريت استراتژيك؛ شاخصي نو در بهبود عملكرد سازمان

1390

مديريت استراتژيك و چشم‌انداز 1404

24

سنجش ارزيابي آمادگي الكترونيكي مفهومي نو در استقرار شهر الكترونيك و شهرداري الكترونيك

1390

شهر الكترونيك

25

موانع و چالشهای بروز خلاقیت و نوآوری در زنان

1390

خلاقيت و نوآوري


مقالات فارسی  ارایه شده توسط دکتر علی شاه حسینی و همکاران در سمينارهاي بين المللی

رديف

عنوان

تاریخ ارایه

محل ارایه

1

تحليلي بر شاخص ها به مثابه استلزامات اصلاح الگوي مصرف در کمیته امداد امام خمینی (ره)

88/9/25

کمیته امداد امام خمینی (ره)

2

نقش زنان در مهندسی فرهنگ کشور

88/12/24

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان

دانشگاه تهران

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

3

راهكارهاي توانمند‌سازي كاركنان كميته امداد امام خميني (ره)

كميته امداد امام خميني (ره)

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست